AB one s.r.o.

Politika Integrovaného systému

  • Česky
  • English
ČSN EN ISO 9001:2009 (kvalita)
ČSN EN ISO 14001:2005 (ochrana životního prostředí)
ČSN OHSAS 18001:2008 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
ČSN ISO/IEC 27001:2013 (BEZPEČNOST INFORMACÍ)

Firma AB one s.r.o. se zabývá komplexními službami v sítích elektronických komunikací. Vznikla v roce 2003 a zabývá se především projekční činností a výstavbou telekomunikačních sítí. Nyní firma AB one s.r.o. zajišťuje komplexní služby : inženýrskou a projekční činnost, výstavbu a servisní činnost elektronických komunikací.

Pro zajištění integrovaného systému řízení, jeho udržování, rozvoje a neustálého zlepšování
je ve společnosti AB one s.r.o. stanovena následující politika :

-- základním cílem společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem v oblastech :
                   - inženýrská a projekční činnost
                   - výstavba a servisní činnost elektronických sítí
-- vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami normy ČSN EN ISO 9001:2009, a požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO/IEC 27001:2013, to jest s principy účinného a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících bezpečnost informací, kvalitu produktu, životní prostředí i bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "IS") ve společnosti,
-- vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování "IS",
-- trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování kvality námi poskytovaných produktů,
-- významnou spoluúčast na kvalitě poskytovaných služeb a výrobků, dodržování systému životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají naši subdodavatelé, proto s nimi rozvíjíme stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a dodávaných produktů,
-- vedení společnosti bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti inženýrské a projekční činnosti, výstavby a servisní činnosti elektronických sítí
-- všichni zaměstnanci společnosti plní požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraí při práci s důrazem na preventivní přístup
-- společnost se zavazuje v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí a rovněž kontrolou materiálových vstupů s cílem zabránit plýtvání surovinami a energiemi,
-- všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti,
-- společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému BOZP bude snižovat riziko nemocí, havárií a nehod na pracovištích,
-- důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik úrazů a nemocí z povolání.

 

Odkaz pro ověření platnosti certifikátu :

http://www.eurocert.cz/certifikace/cz/overeni-certifikatu/IC/27097587

AB one - Image 1 AB one - Image 6 AB one - Image 2 AB one - Image 9 AB one - Image 3 AB one - Image 7 AB one - Image 4 AB one - Image 8 AB one - Image 5

Práce je pro nás zábavou